Het ontstaan van de Dorpsraad

Dorps- en wijkraden waren overal in opkomst. De gemeenteraad van Someren gaf het college van B&W in 2004 de opdracht te onderzoeken of er in Someren-Eind draagvlak zou bestaan om een dorpsraad op te richten. De dorpsraad  zou functioneren als communicatiemiddel tussen de bevolking en de gemeente. Er bleek geringe belangstelling vanuit Someren-Eind te zijn. Een belangrijke reden was dat er een goed functionerende Schaduwraad bestond en het verschil met een eventuele dorpsraad als niet politiek gebonden onvoldoende duidelijk was geworden.

In 2008 zijn in Someren-Eind een aantal bijeenkomsten geweest in het kader van het idop, dat is een integraal dorpsontwikkelingsplan. De bevolking werd hierbij uitgenodigd na te denken over de toekomst van Someren-Eind en de wensen die men had uit te spreken.

Als er ooit een gelegenheid bestond om mee te denken in de ontwikkeling van het eigen dorp dan was het nu wel. Dat dergelijke gedachten en de eventuele realisatie daarvan los zouden moeten staan van de politiek was voor de deelnemers aan de idop bijeenkomsten ook duidelijk. En dat er vanuit het dorp eenduidig met de gemeente moet kunnen worden gecommuniceerd, zeker als het over zulke onderwerpen gaat snapt ook iedereen.

Hoe dan ook: Het begrip dorpsraad kwam weer naar boven en de belangstelling hiervoor nam toe.

Er is veel werk verricht om de uitgesproken wensen van de Eindse bewoners te rubriceren en een prioriteit toe te kennen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een document (genaamd de oplegger) dat de Provincie is voorgelegd om daarmee subsidie mogelijkheden aan te boren. Een voorwaarde van de Provincie was dat subsidie aan een niet gebonden politieke partij werd uitgekeerd. Dus wel aan bijvoorbeeld een dorpsraad. Tijdens de werkzaamheden aan de oplegger realiseerden de deelnemers zich dat er reeds als dorpsraad werd gewerkt op dat punt.

In een aantal oriënterende vergaderingen om tot een dorpsraad te komen, hebben zich nog enige enthousiaste mensen bereid verklaard om deel te nemen aan een dergelijk overlegorgaan.

De officiële start van de dorpsraad was 1 juni 2010.

Menu